Obchodné podmienky

VEREJNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky týkajúce sa e-shopu www.angrybeards.sk, spoločnosti Angry Beards s.r.o. so sídlom Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07336691, DIČ: CZ07336691 zapísanej v obchodnom registri. Bankové spojenie: 311612370/0300; IBAN CZ66 0300 0000 0003 1161 2370.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.        Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“), kde Angry Beards s.r.o. so sídlom Lublaňská 267/12, Vinohrady, 20 00 Praha 2, IČ: 07336691, DIČ: CZ07336691 zapísaná v obchodnom registri (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súladu s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.angrybeards.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.        Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.        Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.        Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci robiť objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže objednávanie tovaru robiť aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.        Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účtu je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účtu a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.        Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4.        Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.        Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.        Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.        Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tvaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne pohodnutých podmienok.

3.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.        Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.     spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaji o požadovanom spôsobu doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednaj a zaviaž sa k platbe“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúce bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účtu či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.        Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

3.7.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.8.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9.        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

Prevodom na účet predávajúceho č. 311612370/0300 (ďalej len „účet predávajúceho“);

Platobnou kartou

4.2.        Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred .

4.4.        V prípade dobierky je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.        V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.        Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8.        Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9.        Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil (napr. balzamy či vosky).

5.2.        Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok či o iný prípad, keď možno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súladu s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať list obsahujúci: číslo objednávky, dátum objednania, dátum doručenia, typ tovaru, meno, priezvisko, telefón, adresu a bankové spojenie kupujúceho, kam má byť vrátená platba. List môže poslať na adresu Modřínová 1099, 674 01 Třebíč alebo na email gang@angrybeards.cz.

5.3.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.        Odstúpiť nemožno od zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil.

5.5.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar odoslal späť spôsobom a v stave odôvodňujúcom vrátenie prijatých peňažných prostriedkov.

5.6.        Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený uplatniť nárok na náhradu školy v prípade, keď je vrátený tovar neúplný či poškodený.

5.7.        V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci oprávnený aj kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8.        Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.        V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.        Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b občianskeho zákonníka).

7.2.        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že kúpená vec pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že vec:

i) zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ak aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

ii) je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a

iii) je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie.

 

Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností

 

a) je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak neexistujú technické normy

 

b) vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať aj s ohľadom na verejné prehlásenia vykonané predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, hlavne reklamou alebo označením,

 

c) je vec dodaná s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a

 

d) vec zodpovedá kvalite alebo vyhotovením vzorke alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzatvorením zmluvy.

Predávajúci nie je viazaný verejným prehlásením podľa bodu b), ak preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzatvorenia zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutí o kúpe nemohlo mať vplyv. Vyššie uvedené ustanovenia sa nepoužijú v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzatvorením zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

 

7.3.        Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak spôsobil chybu sám. Chybou veci nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.        Kupujúci môže vytknúť chybu, ktorá sa na veci objaví v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak sa chyba objaví v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.5.        Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, kam kupujúci zašle reklamovaný tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje dátum, keď predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6 Ak má vec chybu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Môže pritom požadovať dodanie novej veci bez chyby alebo opravu veci, ak je zvolený spôsob odstránenia chyby nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi hlavne s ohľadom na význam chyby, hodnotu, ktorú by vec mala bez chyby, a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť chyby odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné hlavne s ohľadom na význam chyby a hodnotu, ktorú by vec mala bez chyby. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť, ak:

(a) predávajúci chybu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote,

(b) sa chyba objaví opakovane,

(c) je chyba podstatným porušením zmluvy alebo

(d) je z prehlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že chyba nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho

 

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.        Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.        Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká (Slovenská) obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4.        Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.5.        Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

8.6.        Kupujúci je oprávnený zverejniť na webovej stránke predávajúceho svoje hodnotenie tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok (ďalej len „recenzia“). Kupujúci sa v takomto prípade zaväzuje urobiť objektívne hodnotenie vlastností daného tovaru a jeho účinkov vrátane odporúčania pre jeho používateľov. Kupujúci je povinný zdržať sa najmä zverejnenia recenzie s obsahom, ktorý:

       (i)       napĺňa skutkovú podstatu niektorého trestného činu v zmysle z. č. 40/2009 Sb., trestný zákonník v znení neskorších predpisov;

       (ii)       poškodzuje dobré meno predávajúceho;

       (iii)       uvádza zjavne nepravdivé informácie o produkte alebo jeho výrobcovi;

       (iv)       porušuje tieto obchodné podmienky;

       (v)       neoprávnene zasahuje do práv tretích osôb či do ich obchodného tajomstva;

       (vi)       neoprávnene zasahuje do osobnostných práv fyzických osôb či do dobrej povesti právnických osôb;

       (vii)       porušuje právne predpisy o ochrane osobných údajov.

       Údaje, ktoré kupujúci v recenzii uvedie, nesmú byť v rozpore s právnym poriadkom ČR, nesmú porušovať etické a morálne princípy, nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmú narušovať záujmy tretích osôb.

8.7.       Kupujúci nie je oprávnený uvádzať pri umiestnení recenzie na webovej stránke predávajúceho falošnú identitu alebo skresľovať svoju identitu, robiť recenzie pre akúkoľvek inú osobu než samú seba, používať alebo sa pokúšať používať recenzie iného kupujúceho či používateľa webovej stránky predávajúceho, obťažovať, šikanovať, zastrašovať alebo akokoľvek poškodzovať iného používateľa webovej stránky predávajúceho alebo tretiu osobu, uverejňovať či šíriť na webovej stránke predávajúceho v súvislosti s umiestnením recenzií nevyžiadané obchodné oznámenia, reklamy, odosielať ostatným používateľom spam, reťazové listy, pyramídové schémy alebo iné nevyžiadané oznámenia alebo informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikácie tretích osôb, za účelom zmätenie či uvedenia do omylu používateľa internetu (phishing).

8.8.       V prípade porušenia pravidiel na umiestňovanie recenzií na webovej stránke predávajúceho je predávajúci oprávnený zaistiť výmaz danej recenzie z umiestnenia, na ktoré bola na webovej stránke predávajúceho zverejnená, a znemožniť danému kupujúcemu ďalší prístup k užívaniu webovej stránky predávajúceho.

8.9.       Kupujúci je plne zodpovedný za akýkoľvek typ obsahu, ktorý urobí obsahom recenzie a zodpovedá za to, že k obsahu recenzie vlastní všetky oprávnenia a práva, že vložený obsah neporušuje tieto obchodné podmienky a že nespôsobí ujmu tretím osobám či spoločnostiam. V prípade, že sa tak stane, môže predávajúci požadovať od kupujúceho odškodnenie vyplývajúce zo všetkých nárokov voči nemu vzniknutým vložením daného obsahu.

8.10.       Kupujúci súhlasí, že predávajúci nie je zodpovedný za obsah a informácie tretích strán (vrátane ostatných kupujúcich) ani za škody spôsobené tým, že ich kupujúci používa alebo sa na ne spolieha. Kupujúci súhlasí, že predávajúci nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu, ktorá kupujúcemu prípadne vznikne v dôsledku konania iných kupujúcich či používateľov webovej stránky predávajúceho.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.        Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.        Kupujúci súhlasí sa spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronické pošty, telefónne číslo dalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“.

9.3.        Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4.        Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke urobenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.        Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcej tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

9.6.        Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.        Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.        V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) robí spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môže:

9.8.1.     požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2.     požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9.        Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na svoj počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné urobiť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. DORUČOVANIE

11.1.      Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, hlavne týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy učineného kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

11.2.      Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3.      Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.      Kontaktné údaje predávajúceho Angry Beards s.r.o., Lublaňská 267/12, Vinohrady, Praha 2, 120 00, IČ: 07336691, DIČ: CZ07336691

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2023