Obchodné podmienky

VEREJNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky týkajúce sa e-shopu www.angrybeards.cz, kde zodpovedná je obchodná firma Angry Beards s.r.o. so sídlom Lublaňská 267/12, Vinohrady, Praha 2, 120 00 Praha, IČ: 07336691, zapísaná v živnostenskom registri. Bankovné spojenie: 311612370/0300; IBAN CZ6603000000000311612370.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.        Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“), kde zodpovedná je obchodná firma Angry Beards s.r.o. so sídlom Lublaňská 267/12, Vinohrady, Praha 2, 120 00 Praha, IČ: 07336691, DIČ: SK4120214175 zapísaná v obchodnom registery firiem, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianský zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnopredajnej zmluvy (ďalej len „kúpnopredajná zmluva“) uzavtvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostrodníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajucim prevádzkovaný na webovej stránke na webovom sídle www.angrybeards.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

1.3.        Ustanovenia odklonené od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnopredajnej zmluve. Odklonené dohodnutia v kúpnopredajnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.4.        Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnopredajnej zmluvy. Kúpnopredajná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnopredajnú zmluvu je možné uzatvoriť len v českom jazyku.

 

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúcí meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúho znenia obchodných podmienok.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.        Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúcí pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúcí vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúcí môže objednávanie tovaru vykonávať aj bez registráce priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2.        Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3.        Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho uživateľského účtu.

 

2.4.        Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie užívateľského účtu tretím osobám.

 

2.5.        Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v tom prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnopredajnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6.        Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového zariadenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového zariadenia tretích osôb.

 

UZATVORENIE KÚPNOPREDAJNEJ ZMLUVY

3.1.        Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije.

 

3.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátene DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu za individuálnych podmienok.

3.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

 

3.4.        Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmú informácie o:

 

3.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 

3.4.2.     spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

 

3.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len „objednávka“).

 

3.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

3.6.        Odoslaním objednávky kupujúci potvdrzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

 

3.7.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvdenieí objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.8.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.9.        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnopredajnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 

Prevodom na účet predávajúceho č. 2901291510 / 2010, IBAN CZ6603000000000311612370 (ďalej len „účet predávajúcehoho“); a

 

Platobnou kartou

 

4.2.        Spolu s kúpnou cenou je kupujúci  povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumieme ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

4.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 o obchodných podmienkach ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

 

4.4.        V prípade na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

4.5.        V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 

4.6.        Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občanského zákonníka sa nepoužije.

4.7.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

 

4.8.        Ako je v obchodnom styku obvyklé alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnopredajnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúcí nie je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

4.9.        Podľa zákona o evidenci tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku však najneskôr do 48 hodín.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNOPREDAJNEJ ZMLUVY

5.1.        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka, nie je mimo iného možné odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnopredajnej zmlouvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnopredajnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienyckých dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. balzamy či vosky).

 

5.2.        Ak sa nejedná- o prípad uvedený v čl. 5.1 o obchodných podmienkach či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetem kúpnopredajnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia posledného dodania tovaru. Odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy môže kupujúcí zaslať list obsahujúcí: číslo objednávky, dátum objednania, dátum doručenia, typ tovaru, meno, priezvisko, číslo telefónu, adresu a bankové spojenie kupujúceho, kam majú byť vrátené peniaze. List môžete poslať na adresu Adam Auer, Pražská 343/20, 674 01 Třebíč alebo na email info@angrybeards.sk.

 

5.3.        V prípade odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy podľa čl. 5.2 o obchodných podmienkach sa kúpnopredajná zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnopredajnej  zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu tradičnou poštovou cestou.

 

5.4.        Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nie jemožné v prípade, ak bol už tovar čiastočne použitý.

 

5.5.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 o obchodných podmienkach vráti predávajúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy kupujúcim. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnopredajnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujíúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

 

5.6.        Nárok na úhradu vzniknutej škody na tovare je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody v prípade, ak je vrátený tovar neúplný alebo poškodený.

 

5.7.        V prípadoch, ak má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.8.        Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

PEPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnopredajnej zmluvy povinný dodať tovar na mieto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.        V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.        Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníka).

 

7.2.        Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nie je poškodený. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 

7.2.1.     má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávající alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,

 

7.2.2.     sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

 

7.2.3.     tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, akej bola jeho kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo předlohy,

 

7.2.4.     je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

 

7.2.5.     tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.3.        Ustanovenie uvedené v čl. 7.2 o obchodných podmienkach sa nepoužívajú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru zpôsobené jeho tradičným používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere použitia alebo ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

7.4.        Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare po dobu dvadsiatichštyroch mesiacov od prevzatia.

 

7.5.        Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla, kam kupujúci pošle reklamovaný tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje dátum, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVÝCH STRÁN

8.1.        Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2.        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kodexom správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníka.

 

8.3.        K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnopredajnej zmluvy je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využíť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4.        Predávajúcí je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržoviavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

8.5.        Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečnosť zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníka.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.        Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

9.2.        Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a       (ďalej spolu všetko len„osobné údaje“).

 

9.3.        Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinnosti z kúpnopredajnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského konta. Pokiaľ kupující nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu tiež pre účely zasielania informácii a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

9.4.        Kupujúci berie na vedomie že je povinný svoje osobné údaje (pri registráci, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

 

9.5.        Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúcí poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcích tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.

 

9.6.        Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú zpracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

9.7.        Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytovanie osobných údajov.

 

9.8.        V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

9.8.1.     požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

9.8.2.     požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

9.9.        Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný tuto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informací súvisujúcích s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky prodávajúceho z kúpnopredajnej zmluvy plniť, bez toho aby docházalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

DORUČOVANIE

11.1.      Oznámenia týkajúce se vzťahov predávajúceho a kupujúceho, týkajúceho sa odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného dopisu, pokiaľ nie je v kúpnopredajnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmlouvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

 

11.2.      Za doručené se považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

 

11.3.      Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom  účte kupujúceho, či uvedenú kupujícím v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Pokiaľ vzťah založený kúpnopredajnou zmlouvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnopredajnej zmlouvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

12.3.      Kúpnopredajná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

12.4.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Adam Auer, Pražská 343/20, 674 01 Třebíč, adresa elektronickej pošty gang@angrybeards.sk , telefon +421 222 205 802.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.5.2018